Potřebujete poradit?  Volejte +420 465 621 161

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bocus.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Bocus, a.s. se sídlem v Orlice 282, 561 51 Letohrad, IČ: 64829707, DIČ: CZ64829707 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Kupující/spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzávírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Kupující/nikoli spotřebitel - je ten kupující, který není spotřebitelem.
Kupní smlouva - je kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím a jejímž předmětem je koupě a prodej zboží v internetovém obchodě www.bocus.cz; objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem kupujícího (tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

Odběrným místem - je provozovna prodávajícího na adrese Letohrad - Orlice 282, PSČ 561 51

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito oobchosními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich informace a reprodukce kupujícím.

4. Objednávka

Možnosti podání objednávky:
- využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku; nebo
- e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu obchodni@bocus.cz nebo markova@bocus.cz

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky je nutné vyplnit následující políčka:
- jméno a příjmení (u fyzických osob) nebo obchodní firma (u právnických osob), fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není);
- dodací jméno a příjmení (u fyzických osob) nebo dodací obchodní firma (u právnických osob), dodací adresa (pokud je rozdílná od fakturační adresy); nebo údaj o tom, že objednané zboží bude kupujícím vyzvednuto v odběrném místě;
- telefonické spojení
- kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení najdete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty). Přejete-li si potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačte na objednávce.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou pro kupujícího závazné (dále jen "závazná objednávka").

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
Vlastnické právo k objednanému zboží na kupujícího nikdy nepřejde před zaplacením kupní ceny za takové zboží prodávajícímu.

Náklady na přijetí závazné objednávky prodávajícím odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní či jiné osobní údaje, které kupující prodávajícímu poskytne) kupujících jsou prodávajícím jako správcem osobních údajů zpracovávány v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon na ochranu osobních údajů"). Osobní údaje kupujících jsou užívány pro účely plnění příslušných kupních smluv, včetně uplatnění práv z vadného plnění, vypořádání veškerých vztahů z kupních smluv, za účelem vedení uživatelského účtu kupujících prodávajícím, a to i po uzavření kupní smlouvy. Pokud příslušné právní předpisy nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, nebudou osobní údaje zákazníků poskytovány třetím osobám.
Prodávající je však oprávněn předávat osobní údaje kupujících externím dopravcům, kterým budou osobní údaje kupujících předávaány v minimálním rozsahu, který je nutné pro bezproblémové doručení zboží kupujícímu. Osobní údaje kupujících budou zpracovány po dobu nezbytnou k úplnému vypořádání vztahů mezi prodávajícím a kupujícími vyplývajících z příslušných kupných smluv. Kupující zasláním návrhu na uzavření kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro výše uvedené účely. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů ve smyslu § 11 zákona na ochranu osobních údajů, jakož i další práva ve smyslu § 21 zákona na ochranu osobních údajů.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit řádně učiněnou závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu kupujícího, kterou kupující za tím účelem uvede v závazné objednávce nebo objednané zboží připravit po kupujícího k vyzvednutí v odběrném místě. Při převzetí zásilky od přepravce obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Při osobním převzetí objednaného zboží kupujícím v odběrném místě kupující obdrží daňový doklad.Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej obsahuje) bude přiložen u zboží.

Prodávající má právo odmítnout závaznou objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává.
V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávk, apod.).

8 Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je v závazné objednávce a při případné další komunikaci s prodávajícím vždy povinen uvádět své správné, úplné a aktuální osobní a kontaktní údaje, zejména (nikoli však pouze) je kupující povinen uvádět správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
Kupující je povinnen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.
Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního jednání, kterým se smlouva ruší. Odstoupení je možné zaslat na adresu Bocus, a.s., Orlice 282, 561 51 Letohrad.
V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele je spotřebitel povinen vrátit zpět prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo optřebení a v dodaném množství a s veškerým příslušenstvím, pokud možno v původním obalu, a to vše nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu hradí spotřebitel. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícíme vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14-ti dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (tj. od doručení odstoupení od kupní smlouvy).
Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy takové odstoupení od kupní smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupist od kupní smlouvy v případech uvedených v příslušných právních předpisech, a to zejména (nikoli však pouze) v následujících případech:
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, či bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím; nebo
- na dodánku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Při platbě převodem na účet a osobním převzetí odběrném místě může kupující zboží vyzvednout jen při předložení občanského průkazu či jiného věrohodného dokladu totožnosti (jako např. cestovního pasu apod.). V případě vyzvednutí zboží jinou osobou uvedenou v objednávce, je kupjící povinen uvést jméno takové osoby v poznámce objednávky.

9. Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby

I přesto, že se snažíme všechny zásliky maximálně ochránit proti poškození při přepravě, může se někdy stát, že k vám přijde balík poškozen. Pokud taková situace nastane, platí následující pravidla.
Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásliky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba při převzetí od přepravce vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout a neprodlěně (nejpozději do 3 dnů) oznámit prodávajícímu na telefonu 465 621 161.
Doporučujem kupujícímu též v případě jakýchkoli nesrovnalostí při převzetí zboží od přepravce pořídit fotodokumentaci poškození a zaslat ji prodávajícímu.
Pokud kupující objednané zboží přebírá od prodávajícího v odběrném místě, kupující při takovém osobním převzetí zkontroluje přebírání zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Veškeré nestrovnalosti je třeba prodávajícímu hlásit při osobním převzetí na místě.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

10. Reklamace a nároky z  vad

Lhůta pro uplatnění reklamace
Je-li na prodaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty a reklamace takového zboží tedy musí být uplatněna do konce této záruční lhůty. Není-li reklamace na vadu zboží, za které prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

Lhůta pro vyřízení reklamace
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Nároky z vad
U odstranitelné vady může kupující místo odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvyodstoupit. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že prodávající není schopen dodat novou věc bez vad, nebo v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.

11. Platební podmínky

Platební podmínky pro internetový obchod
V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:
- dobírkou - cena objednaného zboží a dopravy zaplatíte v hotovosti při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou
- bankovním převodem - cenu objednaného zboží a dopravy zaplatíte bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě proforma faktury, přičemž platba se provádí předem a zboží Vám je následně doručeno po připsání peněz na náš účet.

Platební podmínky pro odběrné místo
V odběrném místě lze platit:
- hotově - při převzetí zboží
- bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem a zboží Vám je následně vydáno bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet

12. Závěrečná ujednání

V případě, že je nebo se stane některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní těchto obchodních podmínek platná a účinná.
Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli měnit, rušit či je nahrazovat novými obchodními podmínkami.
Kupující nesmí kupní smlouvu ani práva a povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu prodávajícího v písemné formě.
Pro kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který není spotřebitel, neplatí ustanovení občanského zákoníku ohledně smluv uzavřených adhezním způsobem, o změně okolností ani o neúměrném zkrácení a jejich následcích. Kupní smlouva nebude vykládána prodle pravidla občanského zákoníku o výkladu v neprospěch toho, kdo výraz použil jako první.
Všechny spory mezi stranami vzniklé z kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí soudům v České republice příslušným podle sídla prodávajícího.
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/costumers/odr/.

 

Developed by